0

Grozā nav neviena produkta.

Bioveta – kukaiņu atbaidīšanas līdzeklis zirgiem Black horse spray 670ml

27.90

Lietošanai zirgiem. Šķidrs izsmidzināms insekticīds (18. produkta veids) neprofesionālai un profesionālai lietošanai – lidojošu un rāpojošu posmkāju apkarošanai zirgiem uz ādas, vai stallī uz virsmām, kur ir daudz kukaiņu.

Nav noliktavā

  • Piegāde 1-5 darba dienu laikā
SKU: 11864
Bezmaksas piegāde no 40 EUR
Saņem preces 1-3 darba dienu laikā

Produkta apraksts

Lietošanai zirgiem. Šķidrs izsmidzināms insekticīds (18. produkta veids) neprofesionālai un profesionālai lietošanai – lidojošu un rāpojošu posmkāju apkarošanai zirgiem uz ādas, vai stallī uz virsmām, kur ir daudz kukaiņu. 99 % testēto insektu (istabas mušas – Musca domestica, virtuves prusakus – Blatella germanica, dzeltenā drudža odus – Aedes aegypti) uz porainām un neporainām virsmām nogalina laikā līdz 10 minūtēm pēc pielietošanas. Ilgstoša (paliekoša) efektivitāte nav pierādīta. Var izsmidzināt no flakona jebkurā pozīcijā, arī no otrādi apgriezta flakona.
Lietošana un dozēšana. Sensibilizācijas tests: Vispirms uzsmidzināt līdzekli dzīvniekam uz neliela ādas laukuma. Ja parādās nelabvēlīga reakcija, šo līdzekli attiecīgajam dzīvniekam nelietot.

uzsmidzināt vienmērīgi no 20 līdz 30 cm attāluma;
piecus izsmidzinātāja nospiedienus uz 1 m2 ādas (1 nospiediens = 1 ml);
var uzklāt uz dzīvnieka ādas arī kā losjonu.

Izvairīties no šī līdzekļa iekļūšanas dzīvnieka acīs, nāsīs, uz lūpām vai brūcēs. Lietošanu var atkārtot pēc vajadzības. Dienas laikā, kad kukaiņi ir sevišķi aktīvi, ieteicams lietot vairākas reizes dienā. Neizmantot kumeļiem, kas nav sasnieguši 3 mēnešu vecumu. Nepielietot citiem dzīvniekiem. Pielietojot uz stallī uz virsmām, izmantot tādu pat devu kā zirgam uz ādas. Lietošanas laikā izmantot aizsargbrilles vai citādu acu aizsardzību. Uzklājot kā losjonu, izmantot aizsargcimdus.
Nevēlamas blaknes: Personām, kam ir zināma paaugstināta jutība pret sastāvā esošajām vielām, ar līdzekli būti jārīkojas piesardzīgi. Pirmās palīdzības pasākumi: Ja ieelpots, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja nokļūst uz ādas, novilkt piesārņoto apģērbu, nomazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, izskalot muti ar ūdeni. Jebkādu veselības traucējumu gadījumā, sazināties ar ārstu vai Saindēšanās un zāļu informācijas centru (67042473).
Uzglabāšana: Uzglabāt oriģinālajā, cieši aizvērtā iepakojumā, labi vēdināmā vietā, temperatūrā līdz +30 °C. Nepakļaut tiešai saules staru iedarbībai. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem, dzeramo ūdeni un dzīvnieku barību.
Likvidēšana: Neizmantoto produktu nenovadīt kanalizācijā. Iepakojumu atkārtoti neizmantot. Atkritumu kodi: produkta atlikumi: 070499 / 200119; iepakojums: attīrīts 150102 / neattīrīts 150110. Biocīda inv. Nr.: LV14042022/3458 Aktīvās vielas: Piperonilbutoksīds: 1,92 g / 100 g; Ar superkritisku oglekļa dioksīdu iegūts Chrysanthemum cineroariaefolium ekstrakts no atvērtiem un nobriedušiem Tanacetum cineroariifolium ziediem: 0,24 g / 100 g; Praletrīns (ISO): 0,18 g / 100 g; 1R-trans-fenotrīns: 0,18 g / 100 g.
Citas sastāvdaļas: denaturēts etanols, izopropilmiristāts, PPG-14 butilēteris, kopovidons, geraniols, dižskābarža darva, butilhidroksitoluols.
Bīstami. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Sargāt no bērniem;
Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem;
Nesmēķēt tuvumā;
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē;
Izmantot aizsargcimdus un acu/sejas aizsargus;
SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot • Savākt izšļakstīto šķidrumu;
Atbrīvoties no satura un tvertnes, nododot bīstamo atkritumu savākšanas punktā.

Satur geraniolu; nerolu; koka darvu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Ražotājs: Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Čehijas Republika, www.bioveta.cz Izplatītājs: SIA „BERTAS NAMS”, Ventspils iela 50, Rīga, LV-1002, Latvija, bezmaksas tālr.: 80000060. Tilpums: 670 ml. Ražošanas partija un derīguma termiņš – skat. uz iepakojuma

Specifikācija

Dzīvnieka suga

Zīmols

Ražotājs

Tilpums

670ml

Svars 0.5 kg