0

Grozā nav neviena produkta.

Privātuma politika

Strikti ievērojot Latvijas un Eiropas Savienības (ES) datu aizsardzības likumu, Animu novērtē savu Klientu personīgo datu nozīmi un aizsardzību. Līdz ar to mēs ievērojam būtiskus principus:

  • Animu pieprasa personīgo informāciju un datus tikai gadījumos, kad tā ir nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu interneta veikala pakalpojumu funkcionalitāti;
  • Animu nedalās ar personīgo informāciju, izņemot gadījumus, kad tā nepieciešama, lai a) ievērotu likumu, b) turpinātu izstrādāt mūsu interneta veikala pakalpojumus, c) pasargātu pašu tiesības;
  • Animu apstrādā personīgo informāciju, ar cieņu ievērojot privātumu un drošību.

1. Vispārīgi

Privātuma Politika plašāk informē Klientus (fizisku personu, kura ir iepirkusies, iepērkas vai nākotnē plāno iepirkties www.animu.lv interneta veikalā) un mājaslapas Apmeklētājus (fizisku personu, kura ir apmeklējusi www.animu.lv interneta veikalu, taču nav veikusi pirkumu vai izmantojusi Animu pakalpojumus) par datiem, kas tiek iegūti mūsu interneta veikalā. Animu pamato iegūto datu nepieciešamību un juridisko pamatojumu, kā arī informē gan Klientus, gan Apmeklētājus par viņu tiesībām, datu potenciālo pārvietošanu, to uzglabāšanas termiņiem un datu pārziņiem.

2. Datu pārzinis

Atsaucoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 13. pantu, norādām www.animu.lv interneta veikalā iegūto Klientu un Apmeklētāju datu pārzini jeb atbildīgo par šo datu apstrādi un pārziņu. Zemāk norādītā informācija var tikt izmantota, lai sazinātos ar ierēdni, kurš ir atbildīgs par Animu datu aizsardzību.

  • Centrs AV, SIA
  • Juridiskā adrese: Ventspils iela 50 k.6, Rīga, LV-1002
  • Telefona numurs: +371 2962 1422
  • E-pasts: eveikals@animu.lv

3. Personas dati

Balstoties uz GDPR 4. pantu, personas dati definējami kā jebkura informācija, kas ir saistīta ar identificētu personu – fizisku personu, kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikatoru. Animu šie personas dati var būt:

3.1 Identifikācijas dati: personas vārds un uzvārds, bankas konta dati;
3.2 Kontaktinformācijas dati: pasūtījuma piegādes adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
3.3 Komunikācijas dati: e-pasta adrese un vēstules, kas izmantotas komunikācijā starp Klientu/Apmeklētāju un Animu;
3.4 Ar pakalpojumu saņemšanu saistīti dati: interneta veikalā veiktie pirkumi, nepabeigtie pirkumi, iesniegtie preču atgriešanas pieteikumi, sūdzības u.c.;

4. Klienta profils

Animu interneta veikala Apmeklētājiem ir dota brīvprātīga iespēja izveidot Klienta profilu, kas tiek pasargāts ar paša Klienta izvēlētu paroli. Šāds konts Klientam palīdz ērtāk veikt pirkumu nākotnē un uzglabā informāciju par veiktajiem pasūtījumiem un to vēsturi, identifikācijas datiem (3.1), kontaktinformācijas datiem (3.2) un citiem datiem, kas ļauj Klientam izvairīties no datu atkārtotas ievadīšanas, noformējot pasūtījumus Animu interneta veikalā. Klienta profila datu uzglabāšanas pamatojums atrodams GDPR 6. pantā, 1.A punktā. Dati tiek uzglabāti tikai ar Animu Klienta piekrišanu un tiek dzēsti, ja klients šo piekrišanu atceļ.

4.1 Ikviena persona, kura apmeklē Animu interneta veikalu, ir tiesīga veikt pasūtījumu kā viesis, neizveidojot Klienta profilu.

5. Datu ieguve un apstrāde

Noformējot pasūtījumu www.animu.lv, Klientam/Apmeklētājam ir jāievada personīgie dati, kas nepieciešami, lai Animu komanda apstrādātu pasūtījumu, nogādātu preces norādītajā galamērķī, veiktu preču atgriešanas procesu un iepazītos ar sūdzībām vai atsauksmēm, tās adresējot. Līdz ar to, Klientam/Apmeklētājam ir jāievada personas dati, kas aprakstīti Privātuma Politikas 3.1, 3.2, 3.3 un 3.4 punktā.

5.1 Ļoti svarīgi norādīt precīzu, derīgu e-pastu vai telefona numuru, lai nepieciešamības gadījumā Animu var sazināties ar Klientu.
5.2 E-pasta saziņā Klients var tikt informēts par bankas pārskaitījuma datiem un rekvizītiem, kā arī pasūtījuma statusu un citu ar pasūtījumu svarīgu informāciju.

Gadījumā, kad www.animu.lv Apmeklētājs sazinās ar Animu komandu pirms Klienta Distances līguma slēgšanas, tiek saglabāti tā personas e-pasta dati un, iespējams, arī vārds, uzvārds. Šāds var būt gadījums, kad Apmeklētājs izmanto čata servisu un uzdod jautājumus par precēm, to piegādi un citiem Animu pakalpojumiem. Tās ir darbības pirms Distances līguma noslēgšanas. GDPR 6. panta 1.B punkts paredz, ka mēs esam tiesīgi saglabāt šādu informāciju, ka persona veic pieprasījumu vai apjautāšanos pirms Distances līguma. Ja interneta veikala Apmeklētājs, kurš veicis pieprasījumu/apjautāšanos pirms līguma noslēgšanas, nekļūst par Klientu, 24 mēnešu laikā pēc pirmā kontakta iegūtie dati tiek automātiski dzēsti.

5.3 Datu apstrāde tiek definēta kā jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

6. Datu apstrādes juridiskais pamatojums

Klients pats brīvprātīgi dod piekrišanu savu personas datu ieguvei un apstrādei, kas ir personas pastāvīgs brīvas gribas lēmums. Veicot šo piekrišanu, Klients atļauj Animu apstrādāt personas datus Privātuma Politikā minētiem nolūkiem.

6.1 Distances līguma slēgšana: Animu nepieciešams iegūt un apstrādāt noteiktus personas datus, lai noslēgtu Distances līgumu ar interneta veikala Klientu, apkalpojot to un sniedzot pakalpojumus augstākajā līmenī. Kā piemērs minama Klienta dzīvesvietas adrese – šie dati ir nepieciešami, lai Animu nogādātu pasūtījumu līdz Klientam un izpildītu līguma nosacījumus.
6.2 Juridiskie pienākumi: Animu ir tiesības apstrādāt personas datus, lai tiktu izpildītas normatīvo aktu prasības. Tiesības attiecas arī uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem, kuriem Animu ir jāsniedz atbilde. Šie dati tiek ievākti līguma slēgšanas laikā vai pirms šā procesa.
6.3 Animu intereses: Animu ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādos apjomos, kādi ir nepieciešami Privātuma politikā norādītiem nolūkiem. Tas tiek pamatos ar Animu interesi sniegt visaugstākā līmeņa pakalpojumus, piedāvāt vispiemērotākās preces un nodrošinātu Klientu servisu. Piemēram, Animu leģitīmās intereses aptver individuālu piedāvājumu sniegšanu Klientiem, balstoties uz to nepieciešamībām.
6.4 Sabiedrības intereses: Animu ir tiesības apstrādāt personas datus, lai izpildītu sabiedrības interešu uzdevumu vai īstenotu mums likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
6.5 Interešu aizsardzība: R.A. Serviss ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, dabas katastrofu izraisītās situācijās un tml.).

7. Datu apstrādes nolūki

Galvenais personas datu apstrādes nolūks Animu interneta veikalā ir tā pamata pakalpojumu nodrošināšana, kā arī lietotāja pieredzes uzlabošana, neizpaužot datus trešajām personām, kurām nav noslēgts sadarbības līgums vai juridiska vienošanās ar Animu.

7.1 Distances līguma slēgšana un izpildīšana: nodrošinām Klientu datu aktualitāti un precizitāti, nepieciešamības gadījumā tos atjaunojot vai papildinot. Pasūtītās preces tiek nogādātas Klientam, balstoties uz sniegtajiem datiem.
7.2 Tirgus vides analīze, preču klāsta papildināšana un optimizācija: analizējot Klientu pirkumus, demogrāfiskās grupas, kā arī Apmeklētāju kustību, Animu iegūtos datus izmanto, lai ievirzītu tirgū un interneta veikalā jaunas preces un preču grupas. Pateicoties datiem, šīs preces ir saistošas Klientiem.
7.3 Biznesa modeļa attīstība: atsaucoties uz 6.2 punktu, Animu pielāgojas klientu vēlmēm un paradumiem, kas atsaucas uz biznesa modeli.
7.4 Klienta sūdzību izskatīšana un atteikuma tiesības: nodrošinām sūdzību izskatīšanu, atsaucoties uz Klienta sniegtajiem datiem.
7.5 Ātra un ērta naudas plūsma: atļaujot pieeju trešajai personai jeb bankas un karšu maksājuma nodrošinātājam, Animu gādā par ātru un Klientam patīkamu naudas plūsmas sistēmu. Klients var ātri veikt pasūtījuma apmaksu, kā arī ātri saņemt atgriezto naudu, ja veikts pirkuma atteikuma pieprasījums.
7.6 Klienta attiecību lološana: Animu ir tiesības apstrādāt datus, lai uzturētu kontaktu ar Klientiem. Šāds kontakts aptver pateicības izteikšanu par veikto pasūtījumu, jaunumu un īpašo piedāvājumu izziņošanu (ja Klients vai Apmeklētājs tam ir izteicis piekrišanu), atlaižu piešķiršanu, aptaujas izveidošanu (saistīta ar interneta veikala pakalpojumiem) un citām aktivitātēm. Animu ir tiesības pārpublicēt produktu novērtējumā publicētās bildes.
7.7 Iekšējie procesi: personas dati tiek apstrādāti, lai Animu radītu un nodrošinātu savus iekšējos procesus, kā nepieciešamo dokumentu arhivēšanu un dokumentu apriti.

8. Sīkdatnes jeb Cookies

8.1 Sīkdatnes – kas tās ir? Sīkdatnes jeb cookies (angļu valodā) ir neliela izmēra datu faili, kas Animu ļauj atcerēties interneta veikala uzstādījumus, lai Jums kā www.animu.lv Apmeklētājam vai Klientam ikkatrā interneta veikala apmeklējuma reizē nevajadzētu atkārtoti ievadīt konkrētu informāciju. Sīkdatnes tiek iedalītas sesijas sīkdatnēs un pastāvīgajās/pagaidu sīkdatnēs. Sesijas sīkdatnes tiek uzglabātas īstermiņā un izdzēstas brīdī, kad Jūs aizverat aktīvo interneta pārlūkprogrammu, kā Google Chrome vai Opera. Tikmēr pastāvīgās/pagaidu sīkdatnes tiks uzglabātas kādā konkrētā laika periodā. Cookies nav bīstami dati un tie palīdz pasargāt Jūsu privātumu. Sīkdatnes nekādā gadījumā netiks un netiek izmantotas, lai identificētu Animu interneta veikala Apmeklētājus, ļaunprātīgi izmantojot to privātos datus un informāciju.
8.2 Kādas sīkdatnes izmanto Animu? Mūsu interneta veikals izmantoto sīkdatnes, kas palīdz pārslēgt skatu no datora (desktop) versijas uz mobilā telefona versiju, pielāgojoties Jūsu ierīcei. Animu arī saglabā Klientu un Apmeklētāju uzstādījumus un seko aptaujām (feedback) par servisu, lai gādātu par labāku mājaslapas lietotāja pieredzi. Mēs saglabājam arī trešās personas sīkdatnes (piemēram, Google Analytics lietotāju plūsmas analīzei). Šos datus analizē trešā persona, un mūsu rīcībā nav šie dati, lai tos izmantotu.
8.3 Juridisks pamatojums sīkdatņu uzglabāšanai. GDPR 6. panta 1.F nodaļa ir juridiskais pamatojums sīkdatņu izmantošanai Animu interneta veikalā. Tas saistīts ar mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanu un optimizāciju. 6. panta 1.A nodaļa apstiprina tīmekļa vietnes jeb WEB analīzes sīkdatņu izmantošanu, mājaslapas apmeklētājam piekrītot šiem nosacījumiem. Animu izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnvērtīgu servisu. Jūs kā mājaslapas Apmeklētājs piekrītat sīkdatņu uzglabāšanai un lietošanai, turpinat izmantot un uzturoties Animu mājaslapā.
8.4 Jūsu piekrišana sīkdatņu uzglabāšanai. Vairākums sīkdatņu tiek automātiski pieņemtas, izņemot atsevišķus gadījumus, kad Jūsu interneta pārlūkprogramma (piemēram, Google Chrome vai Safari) ir uzstādīta citādāk. Uzturoties www.animu.lv, Jūs kā interneta veikala Apmeklētājs piekrītat sīkdatņu uzglabāšanai. Jūs varat iepazīties ar savas interneta pārlūkpogrammas uzstādījumiem, lai ierobežotu vai bloķētu sīkdatņu plūsmu:

8.5 Atsaukt piekrišanu un izdzēst sīkdatnes. Izdzēšot uzglabātās sīkdatnes no savas interneta pārlūkprogrammas, Jūs kā mājaslapas Apmeklētājs jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu Animu sīkdatņu izmantošanai. Pieņemtās sīkdatnes var deaktivizēt izmantotās interneta pārlūkprogrammas uzstādījumos. Ja vēlaties piekrist tikai Animu sīkdatnēm, atslēdzot trešās personas sīkdatnes, to ir iespējams paveikt pārlūkprogrammas uzstādījumos pie teksta “block cookies from third-party providers”.

9. Trešās personas

GDPR 4. pants definē trešās personas kā fizisku vai juridisku personu, publisku iestādi, aģentūru vai struktūru, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

Lai pasūtītās preces sasniegtu klientus, Animu nodod Klientu personīgo informāciju dažādu servisu nodrošinātājiem, kas iedalāmi trīs kategorijās: 1) bankas un karšu maksājumu nodrošinātāji interneta vidē, 2) preču piegādātāji jeb kurjeri, kā arī 3) datu analītikas rīki, kā Google Analytics un Tawk klientu čats, kas palīdz uzlabot lietotāju pieredzi www.animu.lv interneta veikalā.

Maksājumu apkalpošanai nepieciešamos personas datus Animu nodod pilnvarotam apstrādātājam AS SEB banka (kapitālsabiedrība ar reģistrācijas Nr. 40003151743, juridiskā adrese Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, Latvija). Tā izvēlēts tehniskais partneris, kas nodrošina E-komercijas maksājumu pakalpojumu tehnisko risinājumu, ir EveryPay AS, Igaunijā reģistrēta kapitālsabiedrība (juridiskas personas numurs 12280690, juridiskā adrese Väike-Karja tn 12, 10140, Tallina, Igaunija). Pirms maksājuma apstiprinājuma pasūtījuma veicējam jāizlasa Animu interneta veikala noteikumi. Maksājums tiek apstiprināts tikai gadījumā, ja apmaksas veicējs piekrīt noteikumiem.

Otrajā kategorijā ietilpst kurjerpakalpojumu un pakomātu sadarbības partneri Omniva un DPD. Piemēram, klienta personīgā informācija tiek nodota DPD kurjeram, kurš to var izmantot tikai un vienīgi, lai veiktu savu darbu. Proti, nogādātu sūtījumu pie klienta. Datu izmantošana citiem mērķiem ir stingri aizliegta.

10. Google Analytics

Animu ikdienā lieto Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV) WEB tīmekļa analītikas rīku, kas interpretē interneta apmeklētāju sīkdatnes, lai mums sniegtu informāciju par www.animu.lv Apmeklētāju un Klientu paradumiem. Piemēram, šie paradumi atbild uz sekojošiem jautājumiem. No kurienes ierodas mūsu interneta veikala Apmeklētāji? Cik bieži www.animu.lv uzturas Apmeklētāji? Cik % no Apmeklētājiem kļūst par Klientiem? Google apstrādā šo informāciju un pārsūta Animu ziņojumus, bet šo iegūto informāciju Google uzglabā savos serveros ASV. Animu interneta veikalā ir aktivizēta IP adreses anonimitāte, kā rezultātā Google Analytics analizē saīsinātas IP adreses un izvairās no personu tiešas identificēšanas.

11. E-pasta jaunumu abonēšana

Animu interneta veikala Klientiem un Apmeklētājiem tiek dota brīvprātīga iespēja pierakstīties mūsu jaunumu saņemšanai e-pastā (newsletter). Pirms pievienošanās abonementa sarakstam, persona var brīvi izvēlēties – pievienoties vai nepievienoties. Izvēloties opciju pievienoties, persona sniedz informāciju par personīgo e-pasta adresi. Par abonementa saņēmēju var kļūt gan mājaslapas Apmeklētājs, gan Klients.

Reģistrējoties abonementa saņemšanai interneta veikalā, Animu nepieprasa citus personīgos datus. Tiesa, ja abonementam piesakās interneta veikala Klients ar profilu Animu, e-pasta adresei var tikt piesaistīts vārds (bez uzvārda). Šāda informācija palīdz Animu komunicēt preču jaunumus, informāciju par mūsu atbalstītiem pasākumiem, kā arī īpašos piedāvājumus norādītajā e-pastā, uzrunājot abonementa saņēmējus vārdā, proti, personīgāk. Tas ir vienīgais iemesls, lai uzglabātu datus par personas vārdu.

Dati tiek uzglabāti un apstrādāti, balstoties uz GDPR 6. panta A punktu, personai labprātīgi sniedzot savu piekrišanu. Abonementu jaunumi tiek izsūtīti ar Animu interneta veikala epastu (eveikals@animu.lv), izmantojot Mailchimp servisu (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000; Atlanta, GA 30308 ASV), kas pielāgojas GDPR 28. panta nosacījumiem. Citi dati, neskaitot personas vārdu un e-pastu, netiek nodoti Mailchimp servisam. Katram nosūtītajam abonementa jaunumu e-pastam tiek pievienota opcija atcelt abonementu jeb pieprasījums tikt noņemtam no abonementa saņēmēju saraksta. Pēc šāda pieprasījuma persona un tās e-pasts tiks noņemts no saraksta. Ja persona saskaras ar tehniskām problēmām šajā procesā, alternatīva opcija atcelt abonementu ir tā ziņošana uz mūsu epastu (eveikals@animu.lv), virsrakstā minot vārdus abonements vai newsletter. Balstoties uz GDPR 6. panta 1.F punktu par pierādījumiem un aizsardzību pret juridiskiem pieprasījumiem saistībā ar personas datiem, Animu saglabā datu kopu par abonementu saņēmējiem trīs (3)  gadus pēc abonementa anulēšanas. Tiesa, datu kopa netiks izmantota, lai turpinātu izsūtīt jaunumus un tiks automātiski izdzēsta pēc minētajiem trīs gadiem.

12. Log faili (log files)

Apmeklējot Animu interneta veikalu, Jūsu interneta pārlūkprogramma mūsu serveriem nosūta lietošanas datus, kas tiek pierakstīti servera log failos. Līdz ar to tiek uzglabāti: dati un laiks, pieprasījuma veids, žurnāla veids (log veids) un piekļuves statuss, IP adrese (no kā pieprasījums radies), faila lielums un nosaukums, atsauces URL (informācija tīmekļa vietnē, no kuras lietotājs ieradies www.animu.lv), informācija par izmantoto interneta pārlūkprogrammu (piemēram, kura pārlūkprogramma tiek izmantota, kā arī šīs pārlūkprogrammas versijas numurs un šifrēšanas veids).

Mēs uzglabājam log failus jeb uzturam žurnālu, lai nodrošinātu funkcionālu mājaslapas darbību dažādās pārlūkprogrammās, to atšķirīgajās versijās, kā arī uzlabotu šo funkcionalitāti, balstoties uz uzlabojumiem un jaunajām pārlūkprogrammu versijām. Pamatojums šādu datu uzglabāšanai atrodams GDPR 6. panta 1.F punktā, kas argumentē datu uzglabāšanu ar interneta veikala funkcionalitātes un servera datu plūsmas nodrošināšanu. Lietotāju IP adreses tiks izdzēstas vai anonimitāte nodrošināta pēc vismaz 10 dienām.

Animu,
15. oktobris, 2021