0

Grozā nav neviena produkta.

MS Zinc oxide spray 200ml 1909963

16.49

Aerosols dabīgai ādas reģenerācijas nodrošināšanai. Ādu kopjošs aerosols. Pasargā ādu no izžūšanas, palielina tās elastību un kalpo kā ādu aizsargājošs pārsējs. Mīkstina sausu un sasprēgājušu ādu.

Noliktavā 10+ prece/-es

  • Ir noliktavā
  • Piegāde 1-3 darba dienu laikā
Daudzums
SKU: 1099
Bezmaksas piegāde no 40 EUR
Saņem preces 1-3 darba dienu laikā

Produkta apraksts

Ādu kopjošs aerosols lietošanai dzīvniekiem. Pasargā ādu no izžūšanas, palielina tās elastību un kalpo kā ādu aizsargājošs pārsējs. Mīkstina sausu un sasprēgājušu ādu.

Sastāvs: cinka oksīds 5-10 %, propāna-butāna gāze.

Lietošana. Pirms lietošanas flakonu spēcīgi sakratīt, līdz flakonā esošā bumbiņa ir homogenizējusi tā saturu!  Notīrīt apstrādājamo ādas laukumu un vienmērīgi noklāt to no 10-20 cm attāluma. Brīdinājumi. H222: Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H229: Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. H315: Kairina ādu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H411: Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P210: Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P211: Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. P251: Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. P261: Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu. P271: Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280: Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. P391: Savākt izšļakstīto šķidrumu. P405: Glabāt slēgtā veidā. P410+P412: Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F. P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem atkritumu iznīcināšanai.
Fasējums: 200 ml. Derīguma termiņš un ražošanas sērija: norādīts uz flakona. Izcelsme: MS Schippers, Nīderlande. Izplatītājs: Bertas Nams SIA, Ventspils iela 50, Rīga,

Specifikācija

Zīmols

Ražotājs

Svars

0.2

Pielietojums

Svars 0.2 kg
SUPER cena Josera un Virbac