0

Grozā nav neviena produkta.

Darva bērza 5 kg (Schippers) 0609986

38.90

MS Schippers augstas kvalitātes bērza darvas šķidrums, kas piemērots ikdienas nagu kopšanai un ārstēšanai dzīvniekiem.

Noliktavā 10+ prece/-es

  • Ir noliktavā
  • Piegāde 1-3 darba dienu laikā
Daudzums
SKU: 1293
Bezmaksas piegāde no 40 EUR
Saņem preces 1-3 darba dienu laikā

Produkta apraksts

MS Schippers augstas kvalitātes dižskābarža darva, kas piemērots ikdienas nagu kopšanai un ārstēšanai dzīvniekiem.
Lieto dzīvnieku nagu kopšanai. Uzmanību! Brīdinājuma informācija. H315 Kairina ādu. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. P261 Izvairīties no tvaiku/smidzinājuma ieelpošanas. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ziepju daudzumu. P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P333 + P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. P337 + P313 Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. P501
Atbrīvoties no satura/ tvertnes kā  bīstamiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem/ noteikumiem. Tukšo iepakojumu vai neizlietotu produktu nodot kā videi bīstamos atkritumus.  Uzglabāt vēsā, sausā labi vēdinātā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā, slēgtā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no karstuma iedarbības. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas, sārmainām  vielām, spēcīgiem oksidētājiem, un sargāt no karstuma avotiem.

Specifikācija

Zīmols

Ražotājs

Iepakojuma svars

Dzīvnieka suga

, , , ,

Svars 5 kg