0

Grozā nav neviena produkta.

Defix Super insekticīds pret lidojošiem un rāpojošiem kukaiņiem telpās

2.693.29

Līdzeklis lidojošu un rāpojošu kukaiņu iznīcināšanai telpās: mušu, odu, prusaku, lapseņu, skudru, blusu, blakšu u.c.

Notīrīt
Daudzums
SKU: DefixSuperInsekticids
Bezmaksas piegāde no 40 EUR
Saņem preces 1-3 darba dienu laikā

Produkta apraksts

Līdzeklis lidojošu un rāpojošu kukaiņu iznīcināšanai telpās: mušu, odu, prusaku, lapseņu, skudru, blusu, blakšu u.c.

  1. Pirms lietošanas no telpas iznest vai arī cieši nosegt akvārijus, mājdzīvnieku un putnu būrus, pārtikas produktus un dzīvnieku barību;
  2. Flakonu sakratīt un izsmidzināt kukaiņu pulcēšanās un mītnes vietās;
  3. Pēc izsmidzināšanas līdz brīdim, kad telpas nebūs izvēdinātas, tajās nedrīkst atrasties cilvēki un mājdzīvnieki;
  4. Balons paredzēts 10-12 m2 apstrādei;
  5. 30 min. pēc apstrādes telpas vēdināt;
  6. Apstādi var atkārtot pēc 3-5 dienām.

Drošības pasākumi. H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. P260 Neieelpot smidzinājumu. P280 Izmantot aizsargcimdus. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu. P333+P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P102 Sargāt no bērniem. P501 Ar produkta atliekām un tukšo iepakojumu rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem.

  • Sastāvs: permetrīns 2 g/kg, piperonilbutoksīds 10g/kg; tetrametrīns 2 g/kg.

Specifikācija

Tilpums

150ml, 300ml

Zīmols

Ražotājs

Svars

0.3

Svars 0.3 kg