0

Grozā nav neviena produkta.

Intermistop MV 500 ml

75.90

Insekticīds jeb līdzeklis mušu, ērcīšu un citu insektu iznīcināšanai. Šķidrs koncentrāts izsmidzināma šķīduma pagatavošanai. Profesionālai un neprofesionālai lietošanai. Mikrokapsulas nodrošina līdz 1 nedēļu ilgu paliekošo aktivitāti. Aktīvās vielas iekapsulēšana aizsargā cilvēkus un dzīvniekus. 500ml līdzekļa ir pietiekami vismaz 1000 m2 apstrādei.

Nav noliktavā

  • Piegāde 1-3 darba dienu laikā
SKU: 5558
Bezmaksas piegāde no 40 EUR
Saņem preces 1-3 darba dienu laikā

Produkta apraksts

Insekticīds jeb līdzeklis mušu, ērcīšu un citu insektu iznīcināšanai. Šķidrs koncentrāts izsmidzināma šķīduma pagatavošanai. Profesionālai un neprofesionālai lietošanai.

Mikrokapsulas nodrošina līdz 1 nedēļu ilgu paliekošo aktivitāti.
Aktīvās vielas iekapsulēšana aizsargā cilvēkus un dzīvniekus.
500 ml līdzekļa ir pietiekami vismaz 1000 m2 apstrādei.

Efektivitāte: efektīvs pret visu veidu insektiem, piemēram, mušām, augļu mušiņām, dunduriem, odiem, prusakiem, ērcēm, blusām, dūrējutīm un grauzējutīm, ērcītēm (ieskaitot mājputnu ērcīti) un melnuļiem. Iedarbības veids: ir kontakta insekticīds. Aktīvā viela ir ieslēgta kapsulās. Šīs kapsulas atbrīvo aktīvo vielu atšķirīgos starplaikos, galvenokārt, kad insekta hitīna apvalks nonāk ar tām saskarē. Lietojuma jomas: Dzīvnieku mītnes, piemēram, mājputnu, cūku, liellopu, zirgu, aitu un kazu novietnes un baložu mītnes . Dozēšana un lietošana: Pirms lietošanas izlasīt visas instrukcijas! Pirms lietošanas pudeli rūpīgi sakratīt! Darba šķīdumu vēlams sagatavot ar siltu ūdeni un, pirms izsmidzināšanas, rūpīgi samaisīt. Dezinsekcija izsmidzinot: Intermistop ūdens šķīdums platība 50 ml 5 litri 1 % 100 m2 virsmas, kur insekti dod priekšroku uzturēties, apsmidzināt ar zemu spiedienu.

Pret mušām: palodzes, stabi, aizgaldu sienas un citas.
Pret melnuļiem: dzīvnieku mītnes grīda (īpaši stūri), sienas līdz 2 m augstumam, plaisas un spraugas.
Pret ērcītēm: apsmidzināt plaši, īpaši, plaisas, spraugas un telpas.

Smidzināt uz tīrām virsmām. Piesārņotas virsmas samazina efektivitāti. Pēc izsmidzināšanas telpas vēdināt, līdz visas virsmas pilnīgi nožūst. Ne agrāk kā 30 minūtes pēc apstrādes telpās atkal var uzturēties cilvēki un/vai tur var ievest atpakaļ dzīvniekus. Dezinsekciju atkārtot pēc vajadzības un/vai saskaņā ar uzņēmumā noteikto dezinsekcijas plānu. Sākotnējai letālajai ietekmei uz insektiem vajadzīgais laiks netiek noteikts. Aktīvā viela: Permetrīns 250 g/l Biocīda inventarizācijas Nr.: LV12122014/7613 Tilpums: 500 ml Drošības norādījumi: Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
Pirms pielietošanas EVAKUĒT APSTRĀDES ZONU. Pirms pielietošanas AIZVĀKT VAI APSEGT VISUS ZIVJU AKVĀRIJUS. Pirms pielietošanas APSEGT VISAS ŪDENS GLABĀŠANAS TVERTNES. PIRMS PIELIETOŠANAS SAVĀKT OLAS UN AIZVĀKT LOPBARĪBU, ATKLĀTĀS ŪDENS UN PIENA TVERTNES. NEPIELIETOT TIEŠI UZ MĀJLOPIEM UN MĀJPUTNIEM. APSTRĀDES LAIKĀ NEPIEĻAUT CITU CILVĒKU UN DZĪVNIEKU KLĀTBŪTNI. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Izmantot aizsargcimdus, piemēram, sintētiskā kaučuka vai polivinilhlorīda (PVC), atbilstošus EN 374. Neieelpot tvaikus. Izsmidzināšanas vai miglošanas laikā papildus izmantot respiratorus ar kombinēto filtru AB (brūns/pelēks) vai autonomos elpošanas aparātus, kā arī ķīmiski izturīgu aizsargapģērbu (uzsvārčus) un zābakus. Nepieļaut pārmērīgu darba apģērba piesārņošanu. Pirms ēdienreizēm un pēc darba NOMAZGĀT ROKAS UN ATKLĀTĀS ĀDAS ZONAS. GLABĀT DROŠĀ VIETĀ. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību. NEPIESĀRŅOT PĀRTIKU, ĒŠANAS PIEDERUMUS VAI VIRSMAS, KAS NONĀK SASKARĒ AR PĀRTIKU. Aizsargāt slaukšanas aparātus un piena tvertnes no piesārņošanas. Nepiesārņot zemi, ūdenstilpnes vai ūdensteces ar ķimikālijām vai izlietoto iepakojumu.
Aizliegts izliet kanalizācijā. BĪSTAMS BITĒM. Latvijā ir spēkā Līgums par sikspārņu aizsardzību Eiropā. Pirms jebkuru būvju, ko izmanto sikspārņi, apstrādes sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kas pilda kompetentās institūcijas funkcijas. Pirmā palīdzība: Vispārēja informācija: Nekavējoties novilkt notraipīto, piesūkušos apģērbu. Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību. Ja ieelpots: Nodrošināt svaigu gaisu. Pārvietot cietušo prom no bīstamās zonas. Ja cietušais ir bez samaņas, to novietot stabilā stāvoklī uz sāniem un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas: Nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. Ja nokļūst acīs: Nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu tīra saldūdens vismaz 15 minūtes ilgi, turot plakstiņus atvērtus. Meklēt medicīnisku palīdzību pie acu ārsta. Ja ir kontaktlēcas, tās pirms acu skalošanas izņemt. Ja norīts: Neizraisīt vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu. Nekad nedot neko iekšķīgi cietušajam, kas ir bez samaņas. Uzglabāšana un atkritumu likvidēšana: Pudeli glabāt un pārvadāt vertikāli. Uzglabāt oriģinālajā tvertnē. Sargāt no saules gaismas, mitruma un sasalšanas. Neuzglabāt temperatūrās virs +35 °C. Iepakojumu nedrīkst izmantot atkārtoti. Atlikumus un vecos krājumus (kodi: 020108 / 200119) nogādāt īpašo atkritumu savākšanas vietā. Pilnībā iztukšotu un attīrītu iepakojumu (kods: 150102)var nogādāt atkārtotai pārstrādei. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Permetrīns Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes • Sargāt no bērniem • Pirms lietošanas izlasīt etiķeti • Izvairīties ieelpot smidzinājumu • Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām • Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē • Izmantot aizsargcimdus • SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ziepju daudzumu • Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt • Savākt izšļakstīto šķidrumu • Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem. Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma. Derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma. Piegādātājs un biocīda Inv. Nr. turētājs: InterHygiene GmbH, P.O. Box 100943, D-27458 Cuxhaven, Vācija, tālr.: +49 (0)47 21/73 40-0, fakss: +49 (0)47 21/73 40 20, www.interhygiene.de Izplatītājs: SIA “BERTAS NAMS”, Ventspils iela 50, Rīga, LV-1002, bezmaksas tālr.: 80000060, www.bertasnams.lv

Specifikācija

Tilpums

500ml

Pielietojums

Lietošanas veids

Svars 0.5 kg